دکتر سید هادی بهادری


بازدید دکتر سید هادی بهادری از روند اجرای پروژه راه آهن ارومیه به نقده و پیگیری مسائل پروژه

بازدید دکتر سید هادی بهادری از روند اجرای پروژه راه آهن ارومیه به نقده و پیگیری مسائل پروژه

نظرسنجی

آخرین رویدادها

عکس های تصادفی